Regulamin zakupu kursu PP5000

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin reguluje korzystanie ze strony internetowej pod adresem pp5000.bogactwo.com lub arystoteles.pl/pp5000/, ze sklepu internetowego zwanego dalej "Sklepem" pod tym adresem oraz zawieranie umowy sprzedaży w sklepie licencji kursu o programach partnerskich pod nazwą PP5000, zwanego dalej "kursem". Kurs dostarczany jest Kupującemu drogą elektroniczną - poprzez podanie danych dostepowych (adresu, loginu i hasła) do kursu. Kurs ma postać tekstową i audiowizualną. Kupujący musi zapewnic sobie możliwość korzystać z odpowednio szybkiego łącza intertnetowego i odpowioedniej przeglądarki internetowej z włączoną obsługa Cookies oraz JavaScript.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niedostosowania się Kupującego do powyższych wymogów technicznych. Prawem właściwym dla umowy licencji jest prawo polskie. W przypadku płatności przez PayU dane osobowe klienta zostaną udostępnione PayU S.A w celu realizacji płatności.

ROZDZIAŁ II. LICENCJA

Kurs stanowi utwór w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlega ochronie. Kupno Kursu nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Kursu. Sprzedający, tj. Lech Baczyński prowadzący działalność gospodarczą w Świątnikach Górnych, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Świątniki Górne pod numerem ewidencyjnym 1974/2006, numer NIP 677-215-50-88 Regon 356531291, zwany dalej sprzedającym, udziela kupującemu nieprzechodniej (nieprzenoszalnej) i niewyłącznej licencji na oglądanie, słuchanie i czytanie kursu. Licencjobiorca nie może upoważniać innych osób do korzystania z utworu na podstawie uzyskanej licencji – nie może udzielać sublicencji. Licencjobiorca nie może odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać, udostępniać lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać kursu. Licencja jest zawarta na okres 2 lat. Obowiązuje na terytorium Polski. Kupujący zgadza się na przesyłanie do niego drogą elektroniczną informacji o obowiązku zapłaty za kurs. Kupujący, wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej na podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia adres e-mail. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody będące następstwem używania kursu. Licencjodawca nie daje gwarancji, że Kurs nie wywoła jakichkolwiek skutków ubocznych.

ROZDZIAŁ III. DOSTAWA Kurs zostanie dostarczony niezwłocznie (do maksymalnie kilku godzin, zazwyczaj natychmiast) po automatycznym zaksięgowaniu płatności za zamówienienie. Księgowanie płatności trwa, w zależności od sposobu płatności od kilku sekund (np. mtransfer) do kilku dni (karta kredytowe, przelew przez Pocztę Polską). Dostawa odbędzie się przez Internet.

ROZDZIAŁ IV. SATYSFAKCJA

Kupujący będący konsumentem, może - jeżeli zastosuje zlecenia kursu i nie osiągnie efektów - odstąpić od umowy sprzedaży, w terminie 30 (trzydziestu) dni od przeslania przez Sprzedawcę danych dostępowych do kursu. W tym celu kupujący musi przesłać sprzedającemu listem poleconym informację o odstąpieniu od umowy, informacje o tym w jaki sposób stosował kurs i jakie były efekty, oraz jeżeli została wystawiona faktura VAT odesłać tą fakturę. W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia lub zniszczenia danych dostepowych do kursu. Zwrot kwoty odbędzie się w terminie 14 dni.

ROZDZIAŁ V. WYŁĄCZENIA

Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z: braku możliwości dostępu do Kursu, wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Sklepu przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe; siły wyższej; awarii łączy internetowych lub oprogramowania po stronie Kupującego lub pomiędzy nim a serwerem sprzedawcy; przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu lub domeny.